Toimitusehdot

ILOMME SOPIMUSEHDOT

Voimassa 1.9.2017 lukien toistaiseksi.

 

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Aniverse Oy:n ja sen aputoiminimien (jäljempänä ”ILOMME”) kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa ilomme.fi ja ilommedogtraining.com tarjoamien verkkopalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön.

Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina kun käyttäjä on ostanut valmennuskurssin.

2. Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy ILOMME kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.

ILOMMElla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

2.1. Tilaustuotteet

Tilaustuotteilla tarkoitetaan kuukauden ja 12 kuukauden jäsenyyksiä, jossa käyttäjä tilaa oikeuden kaikkiin ILOMME-palvelun sisältöihin määräajaksi. ILOMME laskuttaa tilauksen sen tekohetkellä, jolloin myös tilaus katsotaan alkaneeksi. Laskuttamisen jälkeen tilausta ei voida palauttaa.  Tilaus jatkuu automaattisesti tilausjakson päättyessä, ellei käyttäjä ole sitä irtisanonut määräaikaan mennessä.  Peruuttaminen tehdään ILOMME verkkosivustolla. Käyttäjän tulee irtisanoa tilaus ennen kuin maksettu tilausjakso päättyy. Muutoin tilaus jatkuu automaattisesti  voimassaolevalla tilaushinnalla. Maksupalveluntarjoajalla on oikeus uudelleenveloittaa epäonnistunut tilaustuotteen maksu. Maksun epäonnistuessa tilaus katkeaa kunnes maksu on veloitettu onnistuneesti.

Mikäli käyttäjä rikkoo näitä yleisiä käyttöehtoja, on ILOMMElla oikeus välittömästi estää pääsy palveluun tai irtisanoa tilaus. Näiden yleisten käyttöehtojen rikkominen saattaa myös johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. ILOMMElla on myös oikeus yhden kuukausijakson ennakkoilmoituksella irtisanoa tilaus, jos palvelu lopetetaan tai sitä muutetaan. 

ILOMME pidättää oikeuden muuttaa tilaustuotteiden hintoja tai ehtoja mukaan lukien nämä yleiset käyttöehdot (myös kampanjoiden aikana) tämän ollessa tarpeellista olosuhteiden olennaisen muutoksen, tuotanto-, hankinta- tai muiden kustannusten muutosten tai muun pätevän syyn johdosta. Muutetuista hinnoista tai ehdoista tiedotetaan sähköpostitse tai palvelussa lähetettävällä viestillä ja tieto voidaan julkaista myös ILOMMEn verkkosivustolla. Muutos astuu voimaan seuraavasta tilausjaksosta lähtien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukausijakson sen jälkeen, kun muutosta koskeva viesti on lähetetty. Jos käyttäjä ei hyväksy muutosta, on hänellä mahdollisuus irtisanoa tilaus päättymään voimassaolevan tilausjakson päättyessä ilmoittamalla tilauksen irtisanomisesta ILOMMElle viimeistään yhtä päivää ennen seuraavan tilausjakson alkamista. Tilauksen irtisanominen tehdään ILOMME- verkkosivuston kautta. 

ILOMMElla on tietyissä tilanteissa oikeus välittömästi muuttaa hintojaan tai ehtojaan, jos tuo muutos johtuu valuuttakurssien muutoksesta, verosta, arvonlisäverosta, yleisestä maksusta, viranomaisen päätöksestä tai lakimuutoksesta tai muusta säädöksestä, jonka perusteella ILOMMEn tulee muuttaa hintojaan tai ehtojaan tai joka aiheuttaa selvän muutoksen ILOMMEn kuluissa. Mikäli käyttäjä ei hyväksy kyseistä muutosta hinnassa tai ehdoissa, on hänellä mahdollisuus irtisanoutua näistä yleisistä ehdoista silloin, kun uudet yleiset käyttöehdot astuvat voimaan ilmoittamalla tästä ILOMMElle. 

Sellaisista muutoksista, jotka selvästi hyödyttävät käyttäjää, ei tarvitse ilmoittaa  ja ne voivat astua voimaan välittömästi eivätkä ne anna oikeutta välittömin seurauksin irtisanoutua näistä yleisistä käyttöehdoista.

3. Palvelujen käyttö

3.1. Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

3.2. Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin ILOMME katsoo sopivaksi. ILOMME varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

3.3. Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).

ILOMME ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi ILOMMElle. ILOMME voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

3.4. Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen ilomme@ilomme.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun ILOMME kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

3.5. Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. ILOMME pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

  • laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;
  • hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
  • ILOMME tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
  • Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
  • muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
  • tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
  • muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
  • viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
  • mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja
  • minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa ILOMME tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli ILOMME harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, ILOMME voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

3.6. Maksaminen

Palvelun ilmaisen sisällön käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Maksulliset sisällöt maksetaan etukäteen eikä niitä hyvitetä käyttäjälle.

4. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai ILOMME Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat ILOMMElle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman ILOMMENn ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat ILOMMENn luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on ILOMMENn yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti ILOMMElle tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

5. Palvelun käytettävyys

ILOMME ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. ILOMME ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

6. Palvelussa annetut tiedot

Vaikka ILOMME yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä. ILOMMElla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.

Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa käyttäjälle annettujen tietojen ja ohjeiden soveltuvuutta käyttäjälle ja lemmikilleen, ottaen huomioon muun muassa lemmikin terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut olosuhteet.

7. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja ILOMME varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Palvelua.

ILOMME ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, ILOMME ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

8. Sopimusehtojen muutokset

ILOMME varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

9. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

ILOMMElla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

10. Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen ILOMMElle ja kun ILOMME on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. ILOMME pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy ILOMMElla, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan ILOMMEn kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

ILOMME ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

11. Maksutavat

Ellei Palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, Palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat luottokortti- ja verkkopankkimaksu, sekä Collector Lasku. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla.

Tarkista maksutapojen yksityiskohdat maksutapaehdoista Palvelun sivulta.

12. Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, ILOMMEsta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, ILOMME vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta ILOMME:lta sopimuksen rikkomisesta.

13. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

ILOMMEn ja asiakkaan väliset Palvelua koskevat riitaisuudet käsitellään Kuopion käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Kuopion käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

 

 

Muut ehdot ja määräykset

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia.

ILOMMElla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntöä julkaistaan Palvelussa.